Algemene voorwaarden

Totstandkoming van de afspraken
Onderstaande voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van de klant, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN gesloten overeenkomsten. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. Van een aangeboden offerte kan één maand gebruik worden gemaakt. Een opdracht komt tot stand doordat de klant deze schriftelijk bevestigt of op het moment dat IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN met de uitvoering van de werkzaamheden– zoals genoemd in de offerte – begint.

Uitvoering van de werkzaamheden
IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN ontvangt van de klant alle informatie en stukken die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Een termijn die door IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN wordt aangegeven, is enkel indicatief. IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN zal altijd een proef voorleggen aan de klant ter goedkeuring voordat het product definitief gemaakt wordt. Naast de inhoud en vorm, geeft de klant daarmee tevens akkoord aan IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN voor het (laten) maken van het product. IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN kan bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden inschakelen. Als er onverhoopt een klacht is dan zal de klant dit IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN zo snel mogelijk, maar uiterlijk één week nadat de (deel)opdracht is opgeleverd, schriftelijk laten weten. Anders mag IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN er vanuit gaan dat het resultaat naar tevredenheid is.

Intellectueel eigendom & eigendomsvoorbehoud
Op het moment dat alle openstaande rekeningen van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN door de klant betaald zijn, mag de klant het resultaat van de werkzaamheden van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN gebruiken. Het intellectueel eigendom blijft aan IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN toebehoren en het aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen is dan ook niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN. Als door de klant aan IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld in het kader van de uit te voeren werkzaamheden, dan vrijwaart de klant IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN, totdat alle vorderingen die IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemde in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald. Het verkopen door de klant, van door de klant ontwikkelde diensten of producten, waar het resultaat van de werkzaamheden van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN onderdeel van uitmaakt, aan een derde partij, of toe te staan dat een derde partij, op welke wijze dan ook gebruik maakt van het resultaat van de werkzaamheden van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN, is verboden op straffe van een boete van € 5000,- per overtreding tot een maximum van € 100.000,- Mocht de klant dit toch willen, dan verplicht de klant zich tot overleg met IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN waarbij vooraf vaststaat dat IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN schadeloos gesteld dient te worden.

Tarieven
Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en – tenzij uitdruk-kelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. Op eerdere prijzen en aanbiedingen kan later geen aanspraak gemaakt worden. (Tussentijdse) wijzigingen in de uit te voeren werkzaamheden, of vertraging die opgelopen wordt omdat de klant gegevens of materialen niet tijdig aanlevert, kunnen extra kosten met zich mee brengen.

Betaling
De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Als niet op tijd betaald wordt, is de klant in verzuim en een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Betalingen worden eerst verrekend met de openstaande rente en kosten en vervolgens met de langst openstaande factu(u)r(en). Kosten die IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN gedwongen is te maken als gevolg van niet tijdige betaling, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

Einde van de overeenkomst
Als de klant geheel of gedeeltelijk annuleert, opzegt of ontbindt, dient het volledige bedrag conform de offerte betaald te worden. IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN kan alle (in)directe schade die ontstaat doordat de klant de werkzaamheden eerder beëindigt, aan de klant doorberekenen.
IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN heeft – zonder schadeplichtig te worden – het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeelte-lijk te ontbinden als de klant een verplichting zoals vastgelegd tussen partijen niet nakomt en in geval van faillissement, (voorlopige) surseance of liquidatie van de klant. In dat geval heeft IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN de mogelijkheid het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met redelijkheid en bil-lijkheid zijn.

Aansprakelijkheid
IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN is niet aansprakelijk voor: gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd (winstderving en stilstand schade daaronder begrepen); klachten die niet tijdig worden gemeld; misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als dit een aanleiding of oorzaak vindt in handelen en/of nalaten van de klant, zoals onder andere het niet tijdig of niet aanleveren van volledige/ deugdelijke/duidelijke gegevens of materialen; fouten of tekortkomingen van door of namens de klant ingeschakelde derden; gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant, zijn goedkeuring heeft gegeven; fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN, is de aansprakelijkheid van IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN voor schade (uit hoofde van overeenkomst of onrecht-matige daad) beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN gemaakte kosten voor inschakeling van derde(n). In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de totale opdracht dan wel tot een maximum van € 10.000,-.

Overmacht
Als IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN door overmacht – waaronder onder meer wordt begrepen ziekte, arbeidsongeschiktheid, ongevallen, verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden, staking – niet in staat is haar verplichtingen (volledig en/of tijdig) na te komen, dan is IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN niet aansprakelijk voor (in-)directe schade die daar een gevolg van is. IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN zal de klant bij een situatie van overmacht op de hoogte stellen en de klant kan de opdracht op die grond schriftelijk annuleren, waarbij de klant verplicht blijft de werkzaamheden die al uitgevoerd zijn en kosten die daarvoor gemaakt zijn volledig te betalen.

Tot slot
Er zal vertrouwelijk omgegaan worden met alles wat partijen, in het kader van de opdracht, van elkaar te weten komen. Partijen zorgen ervoor dat deze verplichting ook geldt voor werknemers of ingeschakelde derden. Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN en de klant. Als er onverhoopt geschillen optreden tussen IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN en de klant dan is de rechter in het arrondissement waar IRIS DE ROOIJ ILLUSTRATIE & DESIGN is gevestigd bevoegd.